RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

    Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie). Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pimar-Plastics Siebiesiewicz Spółka Komandytowa NIP: PL966-197-80-84, z siedzibą: ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka.

    W związku z powyższym, Państwa dane osobowe lub dane Państwa przedstawicieli będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
  • w celu przedstawiania oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
  • w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz do tworzenia statystyk i analiz na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umów lub prowadzenia działań marketingowych. W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

    Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli na prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umów, zleceń i ma charakter czysto informacyjny.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE