Realizowane projekty:

Dywersyfikacja działalności PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów meblowych o właściwościach biobójczych


Projekt pt. „Dywersyfikacja działalności PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów meblowych o właściwościach biobójczych”. realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 3. Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.


1. Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji, na bazie której będą produkowane elementy meblowe z tworzyw sztucznych o właściwościach biobójczych.


2. Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa na bazie których wprowadzone zostaną na rynek innowacyjne elementy meblowe z tworzyw sztucznych cechujące się właściwościami biobójczymi.


3. Wartość projektu: 7 856 994,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 4 471 460,00 PLN

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej poprzez rozszerzenie oferty produktowej o ekoinnowacyjne akcesoria meblowe ”REco” i implementację wyników prac B+R.

Projekt pt. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej poprzez rozszerzenie oferty produktowej o ekoinnowacyjne akcesoria meblowe ”REco” i implementację wyników prac B+R.”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty produktowej i wprowadzenie innowacyjnych elementów meblowych z tworzyw sztucznych: uchwytów i nóg (stopek) meblowych „REco” o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i podwyższonej wytrzymałości na ściskanie i  ścieranie do mebli skrzyniowych lekkich.

Planowane efekty: Wprowadzenie do oferty firmy, na rynek regionalny, krajowy i zagraniczny innowacji produktowej, która jest wynikiem zaimplementowanych wyników prac B+R. Wprowadzone zostały udoskonalone produkty, tj.: elementy meblowe z tworzyw sztucznych: uchwyty i nogi (stopki) meblowe „REco” o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i podwyższonej wytrzymałości na ściskanie i  ścieranie do mebli skrzyniowych lekkich, w tym linia ekoinnowacyjnych produktów – ”REco” uchwytów i nóg (stopek) meblowych w 100%-ach wykonanych z recyklatu PS pochodzącego w 100%-ach z recyklingu.

Głowne efekty realizowanego projektu to: 

  • implementacja wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, 
  • wprowadzenie innowacji produktowej, w tym ekoinnowacji, 
  • wzrost przychodów z tytułu sprzedaży nowych produktów, w tym przychodów z eksportu, 
  • wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa i społeczeństwa, 
  • wzrost poziomu innowacyjności gospodarki regionu i transferu innowacyjnych technologii.

Wartość projektu:  2 552 743,04 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 349 010,55 PLN

Rozszerzenie oferty PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej o innowacyjne elementy meblowe dzięki wdrożeniu wyników prac B+R.

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez dywersyfikację obecnej oferty produktowej i wprowadzenie do oferty firmy i na rynek docelowy innowacji produktowej – elementów meblowych z tworzyw sztucznych: stopek (nóg) meblowych do mebli tapicerowanych (ciężkich) posiadających właściwości przeciwdrobnoustrojowe i cechujących się podwyższoną wytrzymałością na obciążenia.


2. Tytuł projektu:
Rozszerzenie oferty PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej o innowacyjne elementy meblowe dzięki wdrożeniu wyników prac B+R.

3. Beneficent:
Beneficjent: PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa


4. Dofinansowanie projektu z UE: 1 047 966,00 PLN

Zrealizowane Projekty:

RPOWP 1.4.2

Tytuł projektu: Rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pimar – Plastics poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem.
Nazwa beneficjenta: Pimar-Plastics s.c. Piotr i Kamil Siebiesiewicz
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 874 776,00 zł
Wartość dofinansowania: 355 600,00 zł w tym budżet państwa: 53 340,00 zł
Okres Ralizacji: 2015 r

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE