Realizowane projekty:


Projekt pt. „Dywersyfikacja działalności PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów meblowych o właściwościach biobójczych”. realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 3. Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.


1. Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji, na bazie której będą produkowane elementy meblowe z tworzyw sztucznych o właściwościach biobójczych.


2. Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa na bazie których wprowadzone zostaną na rynek innowacyjne elementy meblowe z tworzyw sztucznych cechujące się właściwościami biobójczymi.


3. Wartość projektu: 7 856 994,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 4 471 460,00 PLN

Zrealizowane Projekty:

RPOWP 1.4.2

Tytuł projektu: Rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pimar – Plastics poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem.
Nazwa beneficjenta: Pimar-Plastics s.c. Piotr i Kamil Siebiesiewicz
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 874 776,00 zł
Wartość dofinansowania: 355 600,00 zł w tym budżet państwa: 53 340,00 zł
Okres Ralizacji: 2015 r


1. Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez dywersyfikację obecnej oferty produktowej i wprowadzenie do oferty firmy i na rynek docelowy innowacji produktowej – elementów meblowych z tworzyw sztucznych: stopek (nóg) meblowych do mebli tapicerowanych (ciężkich) posiadających właściwości przeciwdrobnoustrojowe i cechujących się podwyższoną wytrzymałością na obciążenia.


2. Tytuł projektu:
Rozszerzenie oferty PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółki komandytowej o innowacyjne elementy meblowe dzięki wdrożeniu wyników prac B+R.

3. Beneficent:
Beneficjent: PIMAR – PLASTICS Siebiesiewicz Spółka komandytowa


4. Dofinansowanie projektu z UE: 1 047 966,00 PLN

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE